Algemene voorwaarden

REGLEMENT STRIKE OUT TOURNAMENT :

INSCHRIJVINGSNUMMER PROMOTIEWEDSTRIJD : 2019/0840
Info : reglement geldt voor alle toernooien

1.    Algemeen :

Voor alle tornooien geldt hetzelfde reglement. Er worden 6 games  gepeeld en na drie games 
één paar banen opschuiven naar rechts.

2.    INSCHRIJVING

Voor Licentiespelers en recreanten kan je inschrijven via de link vermeld op de affiches van 
het te spelen center, een maand voorafgaand op het tornooi. De betaling van het 
inschrijvingsgeld, nl. 40 euro moet op volgend rekeningnummer : BE24 0018 3542 8138 
Strike out Tournament worden overgeschreven met vermelding van naam en tornooi. 
Hiermee bevestig je jullie deelname aan het tornooi.  
Er worden geen Re-Entry toegelaten. Het geld niet ontvangen op de dag 
van het tornooi kan niet worden deelgenomen .
 AVG TOEPASSING 
Spelers met meerdere L-Licenties telt het hoogste gemiddelde.
Spelers zonder Licentie word de handicap bepaald door trekking van 3 games.

3.    CATEGORIEEN EN HANDICAP :

3 Categorieën :                                         HDC : (80% van 210)
             190 en meer                                             Scratch
             189 - 161                                                    HDC
-160 en minder en recreanten             HDC

 4.     RANKING KLASSEMENT :

Na ieder toernooi(= voorrondes/kwalificatiespelen) word een nieuw klassement opgemaakt voor de tussenstand van de finale te kennen.

5.     KLACHTENBETWISTINGEN :

       a) Klassementen verschijnen binnen de week na afloop van het desbetreffend 
 toernooi op ………………………………………. (naam website).
b) Klachten hieromtrent dienen binnen de 14 dagen na verschijning op de website te worden 
    meegedeeld aan : claryssemarc@hotmail.com of tel +32(0)470117820
c) De bowlingspelreglementen van de BBSF zijn van toepassing.
d)Iedere betwisting/klacht niet opgenomen in het reglement zal worden opgelost door het comité van 
  “Strike out Tournament”.

6.   EINDKLASSEMENT :

             a) Op basis van de vier gespeelde toernooien.
             b) Na afloop van het vierde toernooi, voor de deelnemers die deelnemen aan alle 4
             toernooien.
             c) Ex-aequo: kleinste verschil tussen het hoogste en laagste game
             d) Per categorie spelen de TOP 8  bij uitnodiging en bevestiging aanwezigheid de 
             finale.

7.   PRIJZEN :

            Tijdens de voorrondes aan de eerste drie per categorie een aandenken
            en een aandenken voor de topscore per categorie (3)      

8.   FINALES :

* Datum :   Zondag 28/04/2019 om 14u      Bowlingcenter : Rozenhof  in Ursel.
* Afwezigheid : Afwezige spelers op de finale en prijsuitreiking kunnen geen 
   aanspraak maken op hun prijs.
             * Kegels worden niet meegenomen.


9.    Privacyverklaring :

1.    Algemeen 

Wij, bestuursleden van het opgerichte tornooi hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming 
van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van je persoonsgegevens.
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, 
je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als tornooiorganisators zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. 
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen 
kan dit via onderstaande contactgegevens: 
Clarysse Marc
Watermolenstraat 3/101
8530 Harelbeke
0470/117820
claryssemarc@hotmail.com

2.    Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door  ons verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden: 
• Om te kunnen deelnemen aan het tornooi.
• Het versturen van flyers (gerechtvaardigd belang).

3.    Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, 
verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen : 
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit .

4.    Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van het tornooi: “Strike out Tournament”

5.    Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken 
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene
waarmee we een verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van je persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij 
dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. 
Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6.    Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
Alle personen die namens BBSF van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan. 
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7.    Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. 
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan)
 door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of 
in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij 
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8.    Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover 
direct contact met ons op te nemen. 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be